PROFIL SPOLONOSTI

ININIERSKOGEOLOGICK PRIESKUM
pre vetky druhy stavebnch kontrukci od rodinnch domov a po polyfunkn, obchodn a priemyselne objekty aininierske stavby


HYDROGEOLOGICK PRIESKUM
vyhadvanie zdrojov pitnej i itkovej vody, jeho kvalitatvne i kvantitatvne zhodnotenie, nvrh a realizciu zniovania hladn podzemnch vd, overovanie vdatnost studn a nvrh ochrannch psiem vodnch zdrojov, nvrh odvodnenia zujmovho zemia, budovanie vrtov pre tepen erpadl.


PRIESKUM GEOLGIE IVOTNHO PROSTREDIA
ekologick audity zemia pred apoas vstavby zisovanie nultho stavu, monitoring existujcich i novobudovanch riadench skldok odpadov nvrh a realizciu zniovania hladiny podzemnej vody, rieenie filtranch a stabilitnch loh, nvrhy sancie zosuvov svahov.


TECHNICK A LABORATRNE PRCE
vrtn prce, dynamick penetran skky, komplexn laboratrne spracovanie vzoriek zemn a vd odobratch z prieskumnch vrtov, studn a pozorovacch objektov, injekt, hbkov zakladanie na piltach amikropiltach, erpacie skky, ternne geotechnick skky, stavebno - geologick dozor a zemn prce.created by icondesign 2009 all rights reserved
PROFIL SPOLONOSTI
REFERENCIE
KONTAKT