DRILL, s.r.o.

Inžinierska geológia

Inžinierska geológia je aplikáciou geológie do inžinierskej oblasti. Je považovaná za spojenie medzi klasickými geovedami a stavebným inžinierstvom či geotechnikou. Cieľom je zabezpečiť aby boli geologické faktory rozpoznané a zohľadnené vzhľadom na umiestnenie, dizajn, konštrukciu, prevádzkovanie a údržbu inžinierskych diel.

  • prieskumy pre projektovanie a výstavbu všetkých druhov stavebných konštrukcií od rodinných domov až po polyfunkčné, obchodné a priemyselné objekty a inžinierske stavby (všetky etapy prieskumu)
  • prieskum a sanácia nestabilných svahov a zosuvných území
  • monitoring svahových deformácií
  • výpočty stability svahov
  • posúdenie vsaku zrážkových vôd
  • odborný geologický dozor
  • geotechnické služby – skúšky zhutnenia (statické a dynamické), poradenská činnosť, posudky