DRILL, s.r.o.

Hydrogeológia

Hydrogeológia je veda zaoberajúca sa podzemnými vodami, ich pôvodom, podmienkami výskytu, zákonitosťami pohybu, ich fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami a ich interakciou s okolitým prostredím.

  • vyhľadávanie zdrojov pitnej i úžitkovej vody, ich kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie,
  • projektovanie a budovanie zdrojov podzemných vôd
  • návrh a realizácia znižovania hladín podzemných vôd
  • overovanie vydatností a budovanie čerpacích a vsakovacích studní
  • hydrodynamické čerpacie, stúpacie a vsakovacie skúšky
  • návrh ochranných pásiem vodných zdrojov, návrh odvodnenia záujmového územia
  • hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá, budovanie vrtov pre  tepelné čerpadlá
  • hydrogeologické posudky
  • odber vzoriek, laboratórne rozbory podzemných vôd