DRILL, s.r.o.

Geológia životného prostredia

Geológia životného prostredia je veda  zaoberajúca sa geologickými podmienkami existencie a rozvoja ľudskej spoločnosti a jej vplyvmi na geologické a životné prostredie. Jej úlohou je zabezpečenie racionálneho využívania geologického prostredia pri zachovaní trvalého rozvoja a udržateľnosti. Taktiež sa zaoberá využívaním geopotenciálov a prevenciou geobariér. Geológia životného prostredia zahŕňa nároky a postupy geológie s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

  • ekologické audity územia pred a počas výstavby – zisťovanie nultého stavu,
  • monitoring existujúcich i novobudovaných riadených skládok odpadov a ekologických záťaží
  • riešenie filtračných a stabilitných úloh, návrh a realizácia znižovania hladín podzemnej vody
  • návrhy a sanácie nestabilných území
  • prieskum a analýza rizika znečisteného územia, stupňa kontaminácie
  • zisťovanie a overovanie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie